ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

BAS TRUCK CENTER B.V. (2019)

If necessary BAS Truck Center B.V. will submit on first request a translation in English of these general terms and conditions. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 16021586.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 • 1.1 BAS Truck Center B.V. en aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel zijn de gebruiker van deze algemene voorwaarden en zullen hierna volgend aangeduid worden met: "wij" en "ons".
 • 1.2 Onder "wederpartij" en/of “opdrachtgever” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede degene die aan ons aanbiedingen richt en degene die aan ons een opdracht verstrekt, c.q. degene met wie wij een overeenkomst aangaan en voorts degene met wie wij in enige rechtsbetrekking staan en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
 • 1.3 Onder "producten" en/of “voertuigen” wordt verstaan alle producten en/of (tweedehands) voertuigen, transportmiddelen, trucks (componenten), onderdelen etc. die met toepassing van deze algemene voorwaarden aan de wederpartij worden geleverd, alsmede het verrichten van diensten en werkzaamheden (waaronder reparatiewerkzaamheden) en/of het geven van adviezen door ons aan de wederpartij.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID

 • 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten van opdracht (strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door ons) alsmede alle rechtshandelingen, leveringen en werkzaamheden verricht door ons, in de toekomst met ons aan te gane rechtsbetrekkingen inzake onder andere de verkoop van (tweedehands) (bedrijfs)voertuigen, trucks, truckcomponenten (tweedehands) transportmiddelen, onderdelen en toebehoren alsmede het aanpassen en produceren van chassis en cabines, het ontwerpen en produceren van componenten, het verrichten van reparatie-, onderhouds- en overige werkzaamheden aan de producten en/of voertuigen.
 • 2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 • 2.3 Wanneer blijkt dat één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.
 • 2.4 Bij strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
 • 2.5 Als wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij in enigerlei mate het recht zouden verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

 • 3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.
 • 3.2 Na de aanbieding gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door ons, houden een nieuwe aanbieding in, waarbij de vorige aanbieding is vervallen.
 • 3.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij van het aanbod afwijkt, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook indien slechts sprake is van een afwijking op ondergeschikte punten.
 • 3.4 Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door ons onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
 • 3.5 Indien wij een offerte uitbrengen terzake te besteden uren voor de uit te voeren reparatie, wordt die offerte slechts geacht een schatting te zijn. Wij kunnen bijkomende uren in rekening brengen.
 • 3.6 Alle gegevens in publicatie/reclamemateriaal zijn vrijblijvend en aan wijzigingen onderhevig. Opdrachtnemer staat niet in voor de juistheid, de volledigheid of actualiteit van die gegevens, waaronder mede begrepen (voertuig)specificaties, emissies, brandstofverbruik, etc. Aan catalogi en verdere voorgedrukte informatie c.q. vergissingen daarin, kan Opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING

 • 4.1 De overeenkomst komt tot stand, voor zover van toepassing binnen de door ons gestelde termijn, op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van dit aanbod en indien de wederpartij een aanbod doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij het aanbod en/of de opdracht schriftelijk bevestigen dan wel wanneer door ons een begin van uitvoering van de opdracht is gemaakt.
 • 4.2 Na de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan door ons personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons aan de wederpartij schriftelijk worden bevestigd.
 • 4.3 Geplaatste orders via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn slechts bindend, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn slechts bindend nadat deze door ons door daartoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

 • 5.1 Bij uitvoering van reparatiewerkzaamheden wordt uitgegaan van de klachten die door de wederpartij worden aangegeven. Indien geen duidelijke omschrijving van klachten aanwezig is, worden de door ons geconstateerde gebreken hersteld.
 • 5.2 De termijn waarbinnen werkzaamheden worden uitgevoerd, kan slechts bij benadering worden aangegeven en zal nimmer als fatale termijn worden beschouwd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • 5.3 Zodra wij kennis dragen van feiten en omstandigheden die uitvoering van de werkzaamheden binnen de aangegeven termijn verhinderen of bemoeilijken, geven wij hiervan kennis aan de wederpartij onder opgave van de verwachte nieuwe termijn.
 • 5.4 Wij zijn verplicht tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als een goed huisvader zorg te dragen voor het voertuig waaraan de werkzaamheden worden verricht.
 • 5.5 Het is de verantwoordelijkheid van de wederpartij om, wanneer zij of een eventuele derde die namens haar handelt, een voertuig overdraagt met het oog op het laten verrichten van werkzaamheden, het voertuig in schone staat te overhandigen alsmede om alle persoonlijke bezittingen en eventuele andere zaken die geen onderdeel van het voertuig vormen, eruit te halen en om ons te informeren over een eventuele aanwezige vracht of andere factoren die een gevaar kunnen opleveren voor personen of zaken of die invloed kunnen hebben op het verrichten van werkzaamheden aan het voertuig.
 • 5.6 Indien een voertuig van de wederpartij voor werkzaamheden wordt ontvangen op ons terrein, dan wordt de eventuele oplegger of aanhanger, inclusief eventuele vracht of inhoud voor risico van de wederpartij door ons ontvangen, gereden, gesleept, vervoerd of opgeslagen. De wederpartij wordt gewezen op het belang ervoor te zorgen dat zijn eigen verzekering de benodigde dekking biedt.

ARTIKEL 6 GEGEVENS EN INFORMATIE

 • 6.1 Wij zijn slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de wederpartij alle door ons verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door ons gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten ontstaan doordat de wederpartij de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de wederpartij.
 • 6.2 De wederpartij is gehouden ons onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 • 6.3 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan ons verstrekte gegevens en informatie.

ARTIKEL 7 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • 7.1 Wij bepalen de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch nemen daarbij de door de opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 • 7.2 Wij zullen de werkzaamheden naar beste vermogen en zorgvuldig uitvoeren; wij kunnen evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 • 7.3 Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid zijn slechts fatale termijnen indien dat schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • 7.4 De overeenkomst kan - tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is door opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.

ARTIKEL 8 PRIJZEN

 • 8.1 De door ons opgegeven prijzen zijn netto prijzen en luiden exclusief BTW en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden en zijn gebaseerd op de levering af onze vestiging, behoudens voorzover schriftelijk anders is overeengekomen.
 • 8.2 De door ons opgegeven prijzen zijn genoteerd in Euro’s, of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij nader schriftelijk overeengekomen.
 • 8.3 De door ons opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende dag- en/of uurprijzen en specificaties en op uitvoering van de overeenkomst onder normale omstandigheden.
 • 8.4 Wij behouden ons het recht voor aan de wederpartij een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt in één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, w.o. arbeidslonen, premies, materialen en koerswijzigingen.
 • 8.5 Het gestelde in artikel 8.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijsbepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeen¬komst te voorziene omstandigheden.
 • 8.6 Ingeval de toepassing van artikel 8.4 mocht leiden tot een prijsverhoging van 20% of meer en de prijsverhoging niet voortvloeit uit de wet, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen één week nadat wij kenbaar hebben gemaakt de overeengekomen prijs te verhogen.
 • 8.7 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn afleveringskosten, servicekosten en kosten voor transport en verscheping, etc., nimmer in onze prijs inbegrepen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen luiden de werkplaatstarieven exclusief de kosten van materialen, onderdelen en eventuele kosten van derden.
 • 8.8 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de wederpartij.
 • 8.9 Kosten ontstaan doordat de wederpartij in gebreke is gebleven de uitvoeringen van de overeenkomst mogelijk te maken en/of doordat zich omstandigheden voordoen die toe te rekenen zijn aan de wederpartij ten gevolge waarvan door ons kosten zijn ontstaan, worden door ons bij de wederpartij in rekening gebracht.

ARTIKEL 9 LEVERING

 • 9.1 Levertijden worden in onderling overleg bepaald, echter door ons opgegeven levertijden en/of opgegeven opleveringsdata zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering en/of oplevering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
 • 9.2 Indien de termijnoverschrijding van de levertijd niet aan ons is te wijten, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • 9.3 De opgeven leveringstijden en/of opleveringsdata zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door ons bestelde materialen en/of onderdelen.
 • 9.4 De wederpartij is gehouden het door ons geleverde op het vastgestelde afleveringstijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder leverings, opslag-, verzekerings- en stallingkosten) en schade, alsmede 15% van de brutoverkoopwaarde van het product en/of voertuig uit hoofde van annuleringsvergoeding, aan de wederpartij in rekening zullen worden gebracht.
 • 9.5 De levering geschiedt af onze vestiging.

ARTIKEL 10 ANNULERING

 • 10.1 De wederpartij heeft de bevoegdheid de geplaatste bestellingen te annuleren. Annulering dient voor de afgesproken leverdatum schriftelijk te worden gedaan. De wederpartij is gehouden om binnen een week na deze annulering aan ons een vergoeding van 15% van de brutoverkoopwaarde van de producten te betalen uit hoofde van annuleringsvergoeding. Indien de wederpartij na een week deze vergoeding niet heeft betaald, hebben wij het recht de wederpartij schriftelijk mee te delen dat wij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangen. In dat geval kan de wederpartij geen beroep meer doen op de annulering.
 • 10.2 Niet afgenomen bestellingen kunnen opnieuw aan de wederpartij worden aangeboden. Het factuurbedrag wordt in dat geval vermeerderd met gemaakte kosten, onder andere bestaande uit opslagkosten.

ARTIKEL 11 RISICO

 • 11.1 Het risico van de verkochte producten en voertuigen gaat van ons over op de wederpartij op het moment van levering. In geval van verkoop van een voertuig is de wederpartij verplicht het voertuig vanaf het moment van levering te verzekeren.
 • 11.2 De eigendom van de verkochte producten gaat over van ons op de wederpartij na levering en nadat de wederpartij de koopprijs en al het overige dat hij uit hoofde van de overeenkomst aan ons is verschuldigd, heeft voldaan.
 • 11.3 Gedurende de periode dat de eigendom van een voertuig overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.2 nog niet op de wederpartij is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij het voertuig W.A. en volledig casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het voertuig te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan wel op enige ander wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. De wederpartij zal ons gedurende voornoemde periode vrijwaren voor aanspraken van derden op het voertuig.
 • 11.4 De voertuigen die door de wederpartij ter reparatie worden aangeboden, moeten bij ons worden aangeleverd. Het transport van deze voertuigen geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij.
 • 11.5 De voertuigen waaraan op verzoek van de wederpartij door ons werkzaamheden worden verricht, bevinden zich op of in de omgeving van onze terreinen voor risico van de wederpartij. De wederpartij staat er voor in, dat hij dan wel de rechthebbende met betrekking tot het betreffende voertuig ervoor heeft zorggedragen, dat het voertuig genoegzaam is verzekerd – ook wanneer het zich in de omgeving van onze terreinen bevindt – zowel in de sfeer van de wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen, als beschadiging, diefstal en andere vormen van vermogensnadeel met betrekking tot dat voertuig. De wederpartij vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden te dezer zake.
 • 11.6 De wederpartij zal niet actief zijn en zal zich niet voordoen als een (geautoriseerde) wederverkoper van nieuwe voertuigen. Dit betekent met name dat alle nieuwe voertuigen door ons worden verkocht onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de wederpartij het voertuig niet om commerciële redenen in nieuwe staat zal wederverkopen, noch een leaseovereenkomst zal aangaan waarin voorzien is in een eigendomsoverdracht of een optie om het voertuig aan te kopen vóór het verstrijken van de overeenkomst.

ARTIKEL 12 BETALING

 • 12.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt betaling vóór het moment van levering. In geval van het verrichten van werkzaamheden geschiedt betaling door de wederpartij binnen 30 dagen na factuurdatum. Deze termijn geldt als een fatale termijn, bij verstrijken waarvan de wederpartij in verzuim is. Verrekening met vorderingen die de wederpartij op ons stelt te hebben, is niet toegestaan.
 • 12.2 De wederpartij verplicht zich er hierbij jegens ons toe om op ons eerste verzoek ons te betalen door levering van door ons aan te wijzen zaken, de door ons aan de wederpartij geleverde zaken daaronder mede begrepen (inbetalinggeving ex art. 6:45 BW).
 • 12.3 Bij niet-betaling binnen de in artikel 12.1 bedoelde termijn is een rente verschuldigd, op grond van artikel 6:119 a jo. 6:120 BW, of de wettelijke rente als deze hoger is, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de in artikel 12.1 genoemde betalingstermijn.
 • 12.4 Bij het uitblijven van (tijdige) betaling binnen de in artikel 12.1 bedoelde termijn behouden wij ons het recht voor het door de wederpartij verschuldigde bedrag te verhogen met de gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
 • 12. 5 In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ongeacht of wij terzake reeds hebben gefactureerd, terstond opeisbaar. Indien de voor betaling bestemde periode wordt overschreden, is de wederpartij zonder betalingsherinnering in gebreke.
 • 12.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de vorderingen uit de overeenkomst die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening op een andere vordering ziet.
 • 12.7 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de nader overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.
 • 12.8 De wederpartij is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten/diensten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten, tenzij het gebrek als zodanig wordt erkend door ons. In het laatste geval is de wederpartij gerechtigd een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
 • 12.9 BAS Truck Center B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder BAS Lease B.V. (KvK nummer 16077239), BAS Rent B.V. (KvK nummer 17215693), BAS Trucks B.V. (KvK nummer 17103220), FleetcareXL B.V. (KvK nummer 56198957), BAS Mining Trucks B.V. (KvK nummer 17266443), Parts Company B.V. (KvK nummer 17221169) en BTS GmbH & Co. KG (HRA 17922), zijn bevoegd de bedragen die zij verschuldigd zijn aan de Klant te verrekenen met de bedragen die zij te vorderen hebben van de wederpartij en ons terzake van (één of meer van) die vordering(en) op een opschortingsrecht te beroepen, ook indien deze vordering niet voortvloeit uit dezelfde overeenkomst en/of rechtsverhouding. BAS Truck Center B.V. en de aan haar gelieerde vennootschappen, waaronder doch niet uitsluitend de hiervoor genoemde vennootschappen, en de wederpartij komen (voor zover nodig als derdenbeding) overeen dat de verrekeningsbevoegdheid is verruimd en mitsdien wederkerigheid voor verrekening niet noodzakelijk is.
 • 12.10 Ingeval van liquidatie, insolventie, faillissement of surséance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen, uit welke hoofde dan ook (inclusief die van de in artikel 12.9 genoemde partijen), bij de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
 • 12.11 Wij zijn te allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te verlangen van het door de wederpartij verschuldigde bedrag en/of te verlangen dat de wederpartij tot zekerheid van de nakoming van al zijn verplichtingen op eerste verzoek meewerkt aan het stellen van genoegzame zekerheid, waaronder doch niet uitsluitend een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie afgegeven door een erkende bankinstelling en/of het verstrekken van een pandrecht en/of een borgtocht en/of het afgeven van een hoofdelijke aansprakelijkheidstelling. Indien deze zekerheidsstelling uitblijft, zijn wij gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten danwel deze onmiddellijk te ontbinden, onverminderd ons recht de overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.
 • 12.12 Indien de wederpartij aan een verzoek als bedoeld in artikel 12.11 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.

ARTIKEL 13 OPSCHORTING EN RETENTIERECHT

 • 13.1 Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingendrechtelijke bepalingen.
 • 13.2 Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle zaken van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk niet voldoet.
 • 13.3 Wij zijn gerechtigd de schade (rentederving daaronder mede begrepene) die wij hebben geleden en de kosten die wij hebben moeten maken terzake de zorg met betrekking tot de zaken die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.

ARTIKEL 14 RECLAMATIES

 • 14.1 Eventuele reclamaties zowel ten aanzien van door ons geleverde voertuigen (waaronder kwaliteit en/of afmeting) als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden evenals ten aanzien van factuurbedragen, dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van het voertuig, respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden, respectievelijk na ontvangst van de factuur, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclamatie betrekking heeft. Bij gebreke van een melding wordt de wederpartij geacht de geleverde zaken zonder enig voorbehoud te hebben goedgekeurd en aanvaard. Het reclamerecht vervalt door (voortgezet) gebruik van de geleverde zaken.
 • 14.2 Indien het in redelijkheid niet mogelijk is het gebrek binnen de bovenvermelde termijn te ontdekken, dient de wederpartij binnen 8 werkdagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of had moeten ontdekken schriftelijk bij ons te reclameren. Terzake van gebreken die na afloop van de garantietermijn en, bij onduidelijkheid daarover, na afloop van één jaar na levering worden ontdekt, kan niet meer worden gereclameerd.
 • 14.3 Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maat of afwerking, alsmede verschillen in de uitvoering van de werkzaamheden, kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.
 • 14.4 Reclamaties met betrekking tot bepaalde producten of met betrekking tot bepaalde werkzaamheden laten de verplichting van de wederpartij met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet.
 • 14.5 De gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd wanneer wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Producten die op verzoek van de wederpartij door ons op maat worden gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij wij daarmee schriftelijk akkoord gaan. Wij behouden ons het recht voor om de retourkosten bij de wederpartij in rekening te brengen.
 • 14.6 Reclames terzake van gebreken worden niet gehonoreerd indien de producten zijn verwerkt, of indien deze gebreken niet binnen bovengemelde termijnen zijn gemeld.
 • 14.7 Wij zullen na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de wederpartij alle medewerking verlenen. Reclame terzake van producten die niet door ons gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk.
 • 14.8 De wederpartij kan geen aanspraak doen gelden jegens ons terzake van reclame over gebreken van producten zolang de wederpartij enige, ook daar niet rechtstreeks tegenoverstaande, verplichting jegens ons nog niet is nagekomen.

ARTIKEL 15 GARANTIE

 • 15.1 Indien en voorzover omtrent de hoedanigheid van de te leveren producten niets uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met hetgeen in de branche gebruikelijk is.
 • 15.2 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van ons, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. In dat geval dient de wederpartij direct na de op- of aflevering van het voertuig of object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.
 • 15.3 Op nieuwe voertuigen, onderdelen en accessoires zijn uitsluitend de garanties van toepassing zoals deze door de fabrikant, importeur en overige toeleveranciers worden verstrekt.
 • 15.4 Op gebruikte voertuigen wordt uitsluitend garantie verstrekt indien en voorzover in de overeenkomst bepaald.
 • 15.5 Op gebruikte onderdelen en accessoires wordt geen garantie verstrekt.
 • 15.6 Wij garanderen de vakkundige uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden gedurende een periode van 3 maanden tot een maximum van 25.000 kilometer, te rekenen vanaf het tijdstip dat het voertuig na uitvoering van de werkzaamheden weer ter beschikking van de wederpartij is gesteld.
 • 15.7 In afwijking van het voorgaande is de garantie voor werkzaamheden die wij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door een derde hebben laten uitvoeren, beperkt tot de garantie die wij bij deze derde blijken te kunnen realiseren.
 • 15.8 De aanspraken op de garantie vervallen indien: a. Wij niet in de gelegenheid worden gesteld de gebreken te verhelpen; b. Derden zonder voorkennis of toestemming van ons werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met het (verhelpen van het) defect ten aanzien waarvan een beroep op garantie wordt gedaan; c. In geval van oneigenlijk gebruik van het voertuig, waaronder andere wordt verstaan: - gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden; - overbelading; - aanpassingen aan software(instellingen) waarmee het voertuig is uitgerust indien deze niet in de wet en/of door de fabrikant zijn toegestaan of ondersteund worden; - gebruik van verkeerde brandstoffen en smeermiddelen; - ander onderhoud dan door ons c.q. fabrikant van het voertuig voorgeschreven; - ondeskundige besturing, gebruik en/of onderhoud; - ongeval, onvoldoende onderhoud. d. Indien door c.q. in opdracht van de wederpartij wijzigingen aan het voertuig zijn aangebracht, tenzij één en ander is geschied volledig conform een door ons schriftelijk gegeven advies of na van ons verkregen schriftelijke toestemming; e. De wederpartij de overeengekomen betalingsverplichtingen alsmede zijn overige verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt.
 • 15.9 De garantie op werkzaamheden is beperkt tot het door ons voor onze rekening opnieuw uitvoeren van de oorspronkelijke uitgevoerde werkzaamheden. De in verband met het uitvoeren van garantiewerkzaamheden door ons te maken reis- en/of transportkosten zijn voor rekening van de wederpartij. Indien wij van oordeel zijn dat de opdracht niet deugdelijk is uitgevoerd en/of de geleverde zaken niet naar behoren functioneren, zullen wij – naar onze keuze – de zaken herstellen of vervangen, de tekortkoming herstellen of een redelijke prijsreductie toepassen.
 • 15.10 De op basis van dit artikel uitgevoerde garantiewerkzaamheden worden onder dezelfde voorwaarden wederom gegarandeerd.
 • 15.11 Van garantie zijn uitgesloten: - noodreparaties; - gebreken in materialen of onderdelen die door de wederpartij zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld; - gebreken die het gevolg zijn van door de wederpartij ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door de wederpartij gegeven adviezen; - in de branche toelaatbaar geachte of niet te vermijden afwijkingen in kleur of kwaliteit van de laklaag.

ARTIKEL 16 SCHADETAXATIE

 • 16.1 Indien wij in opdracht van de wederpartij een schadetaxatie hebben verricht, is de wederpartij verplicht alle daarmee verband houdende kosten aan ons te voldoen tenzij de wederpartij ons opdracht geeft tot reparatie van het betreffende gebrek of de wederpartij naar aanleiding van de taxatie overgaat tot de aanschaf van een nieuw voertuig bij ons.

ARTIKEL 17 VERKOOP MET INRUIL

 • 17.1 Indien bij verkoop van een voertuig tegen inruil van een gebruikt voertuig de wederpartij in afwachting van de levering het in te ruilen voertuig blijft gebruiken, rust op de wederpartij de verplichting als een goed huisvader voor het voertuig zorg te dragen.
 • 17.2 Het in te ruilen voertuig wordt eerst eigendom van ons op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dit voertuig verkrijgen.
 • 17.3 Tijdens het in lid 1 van dit artikel genoemde gebruik berust het risico voor het voertuig bij de wederpartij en komen alle kosten met name die van onderhoud en eventuele schade door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook als gevolg van verlies, waaronder begrepen het niet (kunnen) inleveren van het geldige complete kenteken- en/of registratiebewijs, eventuele overige officiële documenten en de volledige set sleutels, voor rekening van de wederpartij.
 • 17.4 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel op het moment dat wij de feitelijke beschikking over dat voertuig krijgen, niet meer in dezelfde staat verkeert als op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, zijn wij bevoegd de inruil te weigeren en voldoening van de overeengekomen koopprijs van het voertuig te verlangen, dan wel het in te ruilen voertuig opnieuw te taxeren en de waarde op dat moment in aanmerking te nemen.
 • 17.5 Indien het in te ruilen voertuig naar ons oordeel gebreken vertoont die eerst geconstateerd konden worden na de feitelijke terbeschikkingstelling, doch waarvan naar objectieve maatstaven vaststaat dat die gebreken reeds aanwezig waren op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst, dient de wederpartij de schade die daardoor ontstaat voor ons aan ons te vergoeden. Onder schade wordt waardevermindering mede begrepen.

ARTIKEL 18 EIGENDOMSVOORBEHOUD

 • 18.1 De eigendom van de producten en/of voertuigen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de wederpartij nadat deze alle vorderingen van ons heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door ons aan de wederpartij krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten en/of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
 • 18.2 Gedurende de periode dat de eigendom van een voertuig overeenkomstig het bepaalde in lid 1 van dit artikel nog niet op de wederpartij is overgegaan, maar levering al heeft plaatsgevonden, dient de wederpartij het voertuig W.A. en volledig casco verzekerd te houden en is het hem niet toegestaan het voertuig te vervreemden, bezwaren, verpanden, verhuren, uitlenen, dan wel op eniger wijze aan derden ter beschikking te stellen of tot zekerheid aan derden over te dragen. Indien het voertuig aan een derde wordt verkocht of overgedragen, zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de voertuigen op de derdeafnemer ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van ons en verplicht de wederpartij zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken. Indien er bij geleverde en/of gemaakte producten sprake is van natrekking en/of zaaksvorming wordt er reeds nu een pandrecht gevestigd op het product waarvan ons product een bestanddeel is geworden. De wederpartij zal ons gedurende vorenbedoelde periode vrijwaren voor aanspraken van derden op het voertuig.
 • 18.3 Gedurende de in lid 2 genoemde periode is de wederpartij gehouden de producten en/of verkochte voertuigen op ons eerste verzoek in goede staat aan ons te retourneren. Indien de wederpartij met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens ons tekortschiet of indien wij goede grond hebben te vrezen dat hij in zijn verplichtingen tekort zal schieten, zijn wij gerechtigd voor rekening van de wederpartij de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen.
 • 18.4 De wederpartij is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons, te bewaren.

ARTIKEL 19 ONTBINDING

 • 19.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag of verlening van surseance van betaling, faillissement, ondercuratelestelling of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
 • 19.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door ons geleden schade, onder meer bestaande uit rente en winstderving.
 • 19.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet dat hij bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.
 • 19.4 Behoudens voorzover deze algemene voorwaarden daarin voorzien, doen partijen afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te (laten) ontbinden.
 • 19.5 Voorzover rechtens mogelijk doen partijen tevens afstand van het recht de met ons gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk te (laten) vernietigen danwel om in rechte wijziging van de gevolgen daarvan te vorderen.

ARTIKEL 20 OVERMACHT

 • 20.1 In geval overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
 • 20.2 Onder overmacht aan onze zijde is mede begrepen elke omstandigheid buiten toedoen van ons ontstaan, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd of vertraagd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden in ieder geval: - indien de productie cq toelevering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; - indien wij aan de wederpartij een nog in te ruilen voertuig hebben verkocht en dit voertuig door omstandigheden die ons niet aangerekend kunnen worden, niet aan de wederpartij geleverd kan worden; - verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en ander ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier.
 • 20.3 Indien de fabrikant, importeur of toeleverancier modificaties of (constructie) wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product ten minste de normale gebruikseigenschappen bezit als het oorspronkelijke product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voorzover schriftelijk tussen ons en de wederpartij is overeengekomen.

ARTIKEL 21 AANSPRAKELIJKHEID

 • 21.1 Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van ons of onze leidinggevenden (leidinggevende ondergeschikten daaronder begrepen) is onze aansprakelijkheid beperkt tot onze in artikel 15 omschreven garantieverplichtingen en zijn wij zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, ongeacht of die vordering is gebaseerd op een met ons gesloten overeenkomst, onrechtmatige daad of anderszins.
 • 21.2 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid steeds beperkt tot directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten.
 • 21.3 Ingeval wij aansprakelijk mochten zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid voorts beperkt tot de prijs waarvoor de wederpartij het product heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald, althans tot maximaal de dagwaarde van het betreffende voertuig.
 • 21.4 Indien wij gronden aanwezig achten die ons ertoe brengen de hiervoor in dit artikel opgenomen bedingen niet toe te passen, is onze aansprakelijkheid ten alle tijden beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen wij verzekerd zijn dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zouden zijn geweest.
 • 21.5 Iedere aanspraak tot vergoeding van schade en/of herstel van de tekortkoming en/of vervanging van de zaak, uit welke hoofde dan ook, vervalt op de vroegst van de volgende tijdstippen: bij niet tijdige melding of een jaar na levering, installatie of voltooiing.
 • 21.6 De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van ons in deze voorwaarden in verhouding met de wederpartij is uitgesloten.
 • 21.7 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de onjuistheden in kosteloze adviezen.
 • 21.8 Wij zijn, behoudens voor zover bepaald in artikel 5.5 en 5.6, aansprakelijk voor door de wederpartij aan ons overhandigde zaken, die wij onder ons houden, ongeacht welke van buiten komende oorzaak het betreft en ongeacht of de beschadiging of het verlies ontstaat gedurende de periode dat wij deze zaken op grond van een overeenkomst onder ons hebben, uitsluitend voor zover de betreffende verzekeraar de betreffende schade vergoedt. Onder een ‘van buiten komende oorzaak’ wordt niet verstaan het bewerken van de zaken.
 • 21.9 Indien deze overeenkomst zaken betreft die wij van derden betrekken of betrokken hebben, is onze verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid beperkt tot datgene waarvoor die leverancier jegens ons verantwoordelijk en/of aansprakelijk is. Deze bepaling vindt alleen toepassing voorzover die toepassing voor de wederpartij gunstiger is dan toepassing van het hiervoor bepaalde.
 • 21.10 Wij zijn niet gehouden de wederpartij vervangend vervoer aan te bieden of het transport van het vervoerde te verzorgen, noch heeft de wederpartij recht op vergoeding van de kosten van vervangend vervoer.

ARTIKEL 22 INTELLECTUELE VERMOGENSRECHTEN

 • 22.1 Alle intellectuele eigendomsrechten en/of rechten met betrekking tot producten van de geest die wij bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelen of gebruiken, daaronder mede begrepen, adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen etc. komen aan ons toe, voorzover deze niet reeds aan derden toekomen.
 • 22.2 Behoudens onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, is het opdrachtgever niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevens al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.

ARTIKEL 23 VERWERKING GEGEVENS

 • 23.1 De gegevens van de wederpartij worden door ons verwerkt en vastgelegd in onze systemen. Tevens zijn wij gerechtigd deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen. Voorzover het de verwerking van persoonsgegevens betreft zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Persoonsgegevens worden enkel verstrekt aan derden, als dat nodig is om de dienst te kunnen leveren of wanneer daar een wettelijke verplichting toe is. Er zijn afspraken gemaakt met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt worden. Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij nakomen, optimale service verlenen, de wederpartij tijdig voorzien van productinformatie en van gepersonaliseerde aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door de wederpartij bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.
 • 23.2 De opdrachtgever is ervan op de hoogte dat door ons verkochte voertuigen uitgerust (kunnen) zijn met softwaresystemen, die informatie over het voertuig opslaan. De opdrachtgever laat uitdrukkelijk toe dat deze informatie ter beschikking wordt gesteld aan de fabrikant van het voertuig en met haar verbonden ondernemingen in het kader van promotie, productontwikkeling, aftersales en het opsporen van fouten. De fabrikant zal deze informatie niet verspreiden aan niet met haar verbonden ondernemingen zonder toestemming van de opdrachtgever, tenzij de fabrikant daartoe wettelijk gehouden is. De opdrachtgever zal zorg dragen dat, voorafgaand aan het gebruik van het voertuig, de bestuurders op de hoogte zijn van het bestaan van de softwaresystemen en/of hun goedkeuring verkrijgen voor het gebruik van de informatie die deze systemen opslaan, overeenkomstig de wet. De fabrikant heeft geen toegang tot de persoonlijke gegevens van de bestuurders. De locatie van het voertuig zal enkel worden geregistreerd indien de bestuurder de bijstandsknop activeert om in contact te treden met de 24/7 hulpdienst van de fabrikant. In het kader van productontwikkeling stemt de opdrachtgever ermee in dat de parameters op het voertuig op afstand kunnen worden geüpdatet door de fabrikant. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat iedere nieuwe eigenaar of gebruiker van het voertuig het bepaalde in lid 2 van dit artikel accepteert als ware deze nieuwe eigenaar of gebruiker zelf de opdrachtgever.
 • 23.3 Wij zullen de persoonsgegevens van de opdrachtgever, danwel de door haar opgegeven berijder van het voertuig doorgeven aan de Rijksdienst voor het Wegverkeer, die deze op haar beurt zal doorgeven aan Stichting Rai Data Centrum (RDC). RDC zal deze gegevens opnemen in de centrale gegevensbank van de autobranche in Nederland. De gegevens in de centrale gegevensbank worden door RDC gebruikt voor de oproep voor de periodieke keuring en de terugroepacties van de fabrikant of de importeur. Indien de opdrachtgever niet wenst te worden opgenomen in de registratie van RDC kan hij dit schriftelijk melden aan RDC, postbus 74707, 1070 BS te Amsterdam.
 • 23.4 Meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens is terug te vinden in ons privacy beleid op de website www.bastruckcenter.com/privacy.

ARTIKEL 24 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • 24.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als enige (toekomstige) internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
 • 24.2 Op alle overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
 • 24.3 Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met de overeenkomst worden, voorzover dwingend rechtelijke bepalingen zich daar niet tegen verzetten, uitsluitend voorgelegd aan het bevoegde gerecht in het arrondissement van onze vestigingsplaats, tenzij wij als eisende of verzoekende partij kiezen voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.
 • 24.4 Ingeval van een (dreigend) geschil hebben wij het recht door één of meer deskundigen bij de wederpartij een expertise te (laten) verrichten.